תקנון האתר

תקנון וכללי השימוש באתר Caravanz.co.il

גולש/ת יקר/ה,
 
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס ולהשתמש באתר  “Caravanz.co.il
קרוואנז (“Caravanz”) הינה חברה פרטית העוסקת, בין היתר, באספקת שירותים מתקדמים באמצעות האינטרנט והיא מפעילה ומנהלת את פורטל האינטרנט בו הינך גולש/ת ברגע זה.
 
תקנון זה מסדיר את היחסים בין CaravanZ לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להשתתף בפעילות ובשירותים המוצעים באתר,  
במסגרת תקנון זה "גולש/ת" -  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו המשתמש בשירותי האתר.
האמור לעיל מתייחס לנשים וגברים כאחד, אך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

כללי :
1.השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
2.הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר קרוואנז ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.
3.הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
4.הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
5.אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
6.אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
7.הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. 
8.אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
9.הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים בפומבי באתר או מועברים בין המנויים באופן אישי , כולל חומרים בעלי קניין רוחני של צד שלישי .
10.אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
11.הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
12.כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהרשומים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או ובין במסגרת פגישות בשטח במסגרת טיולים, הן באחריותך הבלעדית. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
13.בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
14.כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
15.הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
16.הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
17.CaravanZ יכול לשנות מעת לעת ולפי הצורך את מבנה האתר, השירותים השונים המוצעים בו או את חזות האתר ללא כל הודעה מוקדמת לציבור הגולשים, בין אם רשומים באתר, אם לאו.
18.על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

השימוש באתר הינו באחריות מלאה ובלעדית של המשתמש.

CaravanZ אינו אחראי לתכנים ( כתובים, מצולמים או כל מדיה אחרת) , נכונותם, אמינותם ואמיתותם המפורסמים ע"י ציבור הגולשים. בנוסף, CaravanZ שומר לעצמו  את הזכות לא לפרסם ו\או לערוך או להחסיר תכנים אשר אינם עולים בקנה אחד עם רוח האתר. 

למען הסר ספק, CaravanZ לא יישא באחריות במקרה של פגיעה, ישרה או עקיפה, במשתמש או בצד שלישי בכל הקשור לרכוש קניני, פטנט רשום, קנין רוחני, זכויות יוצרים ושמות מסחריים. כל חומר כתוב שיפורסם חייב לעמוד בחוק הצנזורה הישראלי.
חל איסור לפרסם פורנוגרפיה או תכנים או קישורים שאינם הולמים או אינם ברוח האתר. חל איסור להפיץ ולפרסם כל חומר או קישור העובר על איסור לשון הרע , תשכ"ה, 1965 ,תכנים בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים, מוציאי לשון-הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.

חל איסור לפרסם תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו ללא אישור מוקדם.

חל איסור מוחלט להעתיק, לצלם, להדפיס ולשכפל או לעשות כל שימוש אחר למטרות מסחר בתכני, מבנה, תמונות, גרפיקה ועיצוב האתר ללא אישור מפורש בכתב מראש מCaravanZ .

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של קרוואנז או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב .

בכל מקרה של הפרה של איזה מהסעיפים הנ"ל יהא CaravanZ רשאי להפסיק או למנוע את השימוש באתר, שירותיו ומוצריו ללא הודעה מוקדמת.

CaravanZ אינו מתחייב לאיכות השירות הניתן באתר על ידו לציבור המשתמשים, ללא קשר לציוד הקצה בו עושה שימוש המשתמש, ספק האינטרנט או אופי הקישור אשר בבעלות המשתמש.

למען הסר ספק,
CaravanZ  לא יהיה אחראי לכל נזק אפשרי שייגרם, לרבות עוגמת נפש, מאי סדירות השירות באתר, התוכנה והחומרה כתוצאה מתקלה או פגיעה בזדון.
אספקת השירותים ע"י קרוואנז תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וקרוואנז אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור

קניין רוחני
 
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר קרוואנז ובשירותים הניתנים בו הינם של CaravanZ או של צדדים שלישיים שהעניקו ל CaravanZ הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, CaravanZ הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים במדגמים ובתהליכים הפונקציונאליים שהוטמעו באתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע").
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ולמסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל .
אין לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת CaravanZ.
 
סימני המסחר באתר כגון לוגו, שם האתר שם המתחם ועוד הינם קניינם הרוחני הבלעדי של CaravanZ , אין לעשות בהם שימוש בכל צורה שהיא בלא קבלת היתר מראש ובכתב.

קבלת פרסום מאתר CaravanZ 

בהרשמתך לאתר הנך מאשר כי אתה מאפשר ל 
CaravanZ לשלוח מפעם לפעם פרסום לתיבת הדואר בה נרשמת, 
או SMS 
למספר הטלפון שהשארת בכרטיסך הפרטי.  אנו מבטיחים שלא להטריד יותר מידי.
משתמש רשום - מהווה אישור לקבלת פרסום .
במידה ואינך מוכן לקבל פרסום זה , תוכל תמיד לבקש הסרה ואנו נמחוק את המשתמש מהאתר.
פשוט ללחוץ על קישור ההסרה בתחתית המייל הפרסומי, ואם במקרה לא קיים קישור זה, מענה במייל אלינו

ואנו מסירים אתכם ידנית תוך יום עבודה אחד בלבד. מבטיחים+מתנצלים על ההטרדה :)

תהנו .


CaravanZ